07مه/20

هفت گام زنجیره های تامین برای گذار از بحران ها

هفت گام زنجیره های تامین برای گذار از بحران ها نگاهی به بحران کرونا و تجارب آن برای گذار از بحران های مشابه با فروکش کردن نسبی همه گیری Covid-19 می بایست

ادامه مطلب...